Авторизация на сайте

Biz bila bog'lanish

  • (0373) 243-10-46
  • (0373) 243-11-15
  • fargona2@uzakh.uz
  • 150102 Farg’ona sh., Usmon Nosir ko`chasi 3-uy
» » Х А Б А Р Н О М А

Х А Б А Р Н О М А

admin 28-05-2019, 07:42 722 So'ngi yangiliklar“ФАР?ОНА АГРОКИМЁ?ИМОЯ” ?УДУДИЙ АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ

АКЦИЯДОРЛАРИ ДИ??АТИГА!


Х А Б А Р Н О М А


“Фар?она агрокимё?имоя” ?удудий акциядорлик жамияти бош?аруви Сизни акциядорларнингйиллик умумий йи?илишга таклиф этади.

1. Жамиятнинг жойлашган ери (почта манзили) 150102, Фар?она ша?ар У.Носир кўча 3 уй, электрон почта e-mail: farkimyo@umail.uz, www.farqxk.uz

2. Умумий йи?илишўтказиладиган сана – 22 июн 2019 йил.

3. Умумий йи?илишўтказиладиган ва?т - соат 10:00

4. Умумий йи?илиш ўтказиладиган жой – жамиятнинг маъмурий биноси мажлислар зали.

5. Акциядорлар умумий йи?илишини ўтказиш тў?рисида хабардор ?илиш учун жамият акциядорлари реестрини шакллантириш санаси – 27 май 2019 йил.

6. Акциядорлар умумий йи?илишида ?атнашиш ?у?у?ига эга жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси 19 июн 2018 йил.

7. Акциядорларни рўйхатга олиш соат 9.00 дан 9.45 гача амалга оширилади.


ЙИ?ИЛИШ КУН ТАРТИБИДА КЎРИЛАДИГАН МАСАЛАЛАР:

1Акциядорларнинг умумий йи?илиши регламенти ва сано? комиссияси таркибини тасди?лаш.
2Жамиятни бош?аришга доир ?онун ?ужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши тў?рисида кузатув кенашининг ?исоботини тасди?лаш.
3Жамиятни бош?аришга доир ?онун ?ужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши тў?рисида жамият директорининг ?исоботини тасди?лаш.
4Жамиятнинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари тў?рисида тафтиш комиссиясининг хулосасини тасди?лаш.
5Жамиятнинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари тў?рисида аудиторлик ташкилотининг хулосасини тасди?лаш.
6Жамиятнинг йиллик ?исоботи, шунингдек фойда ва зарарлари, дивиденд тўловлари тў?рисида бош ?исобчининг ?исоботи.
7Соф фойдани та?симлаш тартибини тасди?лаш.
8Жамият директори ва аъзолари билан тузилган шартноманинг амал ?илиш муддатини узайтириш.
9Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасди?лаш.
10Жамиятнинг яниги та?рирдаги Уставини тасди?лаш.
11Жамиятнинг ички низомларини тасди?лаш.
12Жамиятнинг аффилланган шахслари билан тузилган ва тузилиши кутилаётган битимларни тасди?лаш.
132019 йил учун жамиятда мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини белгилаш.
14Жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
14Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

Ю?орида ?айд этилган йи?илиш кун тартибига оид ахборот (материаллар) билан танишиш ёки нусхалардан исталган ва?тда олиш учун жамиятнинг корпоратив масла?атчисига мурожаат этишингиз ёки ?изи?тирган саволларга ?уйидаги 243-15-69, 90-272-87-87 телефонларга ?ўн?иро? ?илишингиз мумкин.


Маълумот учун:

“Акциядорлик жамиятларива акциядорларнинг ?у?у?ларини ?имоя ?илиш тў?рисида”ги амалдаги ?онуннинг 61-моддасига мувофи?Акциядорларнинг умумий йи?илишида иштирок этиш ?у?у?ига акциядорларнинг умумий йи?илиши ўтказиладиган санадан уч иш куни олдин, яъни 19 июн кунидаги шакллантирилган жамият акциядорларининг реестрида ?айд этилган акциядорлар эга бўлади.

“Акциядорлик жамиятларива акциядорларнинг ?у?у?ларини ?имоя ?илиш тў?рисида”ги амалдаги ?онуннинг 67-моддасига мувофи?акциядорларнинг умумий йи?илишида иштирок этиш ?у?у?и акциядор томонидан шахсан ёки унинг вакили ор?али амалга оширилади.

Акциядор акциядорларнинг умумий йи?илишидаги ўз вакилини исталган ва?тда алмаштиришга ёки йи?илишда шахсан ўзи иштирок этишга ?а?лидир.

Акциядорнинг вакили акциядорларнинг умумий йи?илишида ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида иш юритади.

Овоз беришга доир ишончномада ваколат берган ва вакил ?илинган шахс тў?рисидаги маълумотлар (исми-шарифи ёки номи, яшаш жойи ёки жойлашган ери, паспортига оид маълумотлар) бўлиши лозим.

Жисмоний шахсномидан берилган овоз беришга доир ишончнома нотариал тартибда тасди?ланган бўлиши керак.

Юридик шахс номидан овоз беришга доир ишончнома унинг ра?барининг имзоси ва ушбу юридик шахснинг му?ри билан (му?ир мавжуд бўлган та?дирда) тасди?ланган ?олда берилади.Жамият бош?аруви

уникальные шаблоны и модули для dle

Похожие новости

  • Jamiyat tomonidan Axoli o‘rtasida o‘quv seminarlar o’tkazildi
  • Jamiyat tomonidan 2019 yil g‘o‘za parvarishi bo‘yicha o‘tkazilgan o‘kuv seminarlar
  • Namanganda faollar ishtirokida yig‘ilish boshlandi. Prezident viloyatdagi kamchiliklarni tanqid qildi
  • “O‘zagrokimyohimoya” korxonalari moliyaviy sog‘lomlashtiriladi
  • Organik o'g'itlar